Biz hakda

Himiýa pudagynda öňdebaryjy öndüriji hökmünde biziň kompaniýamyz Wenzhou Blue Dolphin New Material Co., ltd.müşderilerimiziň dürli zerurlyklaryny kanagatlandyrmagy maksat edinýär.Köp ýyllyk tejribe we tejribe netijesinde özümizi dürli pudaklardaky kompaniýalar üçin ygtybarly hyzmatdaş hökmünde görkezdik.Esasy maksadymyz, dürli pudaklaryň isleglerini kanagatlandyrýan ýokary hilli himiki önümleri öndürmek we üpjün etmek.

 • takmynan 1
 • takmynan 2

Gyzgyn önümler

Üstünliklerimiz

Bizi bäsdeşlerimizden tapawutlandyrýan zat, müşderini kanagatlandyrmak borjumyzdyr.Iň uly satuw nokatlarymyz ygtybarlylygymyz, yzygiderliligimiz we müşderi merkezli çemeleşmämizdir.Iň ýokary hilli önümleri wagtynda we bäsdeşlik bahalarynda eltip, abraý gazandyk.Mundan başga-da, müşderilerimiz bilen uzak möhletleýin gatnaşyk gurmaga ynanýarys, sebäbi üstünlik gazanmak üçin özara ynamyň we hyzmatdaşlygyň möhümdigini bilýäris.

prosesi

Täze önümler

 • Optiki ýagtylandyryjy OB-1 cas1533-45-5

  Optiki ýagtylandyryjy OB-1 cas1533-45-5

  Ajaýyp ýagtylandyryş öndürijiligi: OB-1 önümleriňiziň görüş görnüşini ýokarlandyrmak üçin ajaýyp ýagtylandyryjy täsir edýär.Sarylary zyýansyzlandyrmak we aklygy ýokarlandyrmak bilen, özüne çekiji, janly görnüş döredýär.Köpdürlüligi: OB-1 optiki ýagtylandyryjymyz köp taraply we dürli pudaklarda üstünlikli ulanylyp bilner.Dokma, plastmassa, kagyz ýa-da ýuwujy serişdeler üçin ýagtylandyryjy gerek bolsa-da, OB-1 ajaýyp netijeleri berer.Durnuklylyk we çydamlylyk: OB-1 ajaýyp durnuklylyga eýe ...

 • Optiki ýagtylandyryjy OB cas7128-64-5

  Optiki ýagtylandyryjy OB cas7128-64-5

  OBcas7128-64-5 optiki ýagtylandyryjy hökmünde ýokary öndürijiligini üpjün edýän stilbene maşgalasyna degişlidir.Programma: Bu floresan aklaýjy serişde, açyk we açyk reňkler zerur bolan egin-eşik, düşek, perde we mebel we ş.m. dokma pudagynda giňden ulanylýar.Aýratynlyklary Ajaýyp akartma täsiri: OBcas7128-64-5 reňkini we reňkini netijeli düzedip, matany açyk we owadan görnüşe getirýär.Inityokary ýakynlyk: tapawut üçin amatly ...

 • Floresan ýagtylandyryjy KSN cas5242-49-9

  Floresan ýagtylandyryjy KSN cas5242-49-9

  Akartmak häsiýetleri: KSN açyk floresan berýär, şeýlelik bilen aklygy ýokarlandyrýar, bu hökman müşderileriň ünsüni özüne çeker.UV radiasiýasyny görünýän gök ýagtylyga öwürmek ukyby, önümiňizi bäsdeşlikden tapawutlandyrjak özboluşly ýagtylandyryjy täsir edýär.Programmalaryň giň gerimi: KSN-iň köp sanly amaly bar we kagyz öndürmek, dokma çap etmek we boýamak we ýuwujy serişde öndürmek ýaly dürli pudaklarda ulanylyp bilner.Onuň ...

 • Optiki ýagtylandyryjy ER-1 cas13001-39-3

  Optiki ýagtylandyryjy ER-1 cas13001-39-3

  ER-its ajaýyp hili we ajaýyp öndürijiligi bilen köp optiki ýagtylandyryjylaryň arasynda tapawutlanýar.Matalary ajaýyp, janly we göze ýakymly önümlere öwürmek üçin ajaýyp gural hökmünde giňden kabul edilýär.Bilermenler toparymyz, ER-I-iň önümçilik standartlaryndan ýokarydygyny üpjün etmek üçin köp wagt we güýç sarp etdi.Deňi-taýy bolmadyk aklamak häsiýetleri bilen dokma, kagyz, plastmassa we ýuwujy serişdeler ýaly pudaklarda ilkinji saýlama boldy.Üstünligiň açary ...

 • Optiki ýagtylandyryjy CBS-X / ýagtylandyryjy 351 cas27344-41-8

  Optiki ýagtylandyryjy CBS-X / ýagtylandyryjy 351 cas2734 ...

  Önümiň jikme-jiklikleri Himiki formula: C26H26N2O2 CAS belgisi: 27344-41-8 Molekulanyň agramy: 398.50 Daş görnüşi: açyk sary kristal tozy Ereýän nokady: 180-182 ° C Çekişme: suwda eremeýär, organiki erginlerde ereýär Programma: COB-351 gabat gelýär poliwinil hlorid (PVC), polietilen (PE) we poliester (PET) ýaly dürli polimerler.Dokma, ýuwujy serişdeler, plastmassa, kagyz we aklygy we brigany ösdürmeli beýleki pudaklarda öndürilip bilner ...

 • Optiki ýagtylandyryjy agent BBU / Optiki ýagtylandyryjy 220 CAS16470-24-9

  Optiki ýagtylandyryjy agent BBU / Optiki Brightene ...

  Dokma, kagyz, plastmassa we ýuwujy serişdelerde ýokary netijeli we köpugurly floresan aklaýjy serişdesi bolan “Optical Brightener 220” giňden ulanylýar.Göze görünmeýän ultramelewşe şöhlesini siňdirip, göze görünýän gök çyra hökmünde gaýtadan goýberýär we şeýlelik bilen materiallaryň tebigy sarysyna garşy çykýar.Bu amal, ajaýyp we arassa ak effekt döredip, soňky önümiň daşky görnüşini düýpli gowulandyrýar.Önümiň jikme-jiklikleri 1. Aýratynlyklary - Himiki optiki ýagtylyk ...

 • Floresan ýagtylandyryjy 135 cas1041-00-5

  Floresan ýagtylandyryjy 135 cas1041-00-5

  floresan aklaýjy serişde 135, açyk sary poroşok, organiki erginlerde aňsat ereýär, ýöne suwda eräp bilmeýär.Highokary eriş nokady we gowy ýylylyk durnuklylygy, dürli gaýtadan işleýiş usullarynda netijeliligini üpjün edýär.Brokary ýagtylyk we aklygyň netijeliligi: Himiki optiki ýagtylandyryjy 135 ajaýyp ýagtylygy we aklygy gowulaşdyrýar, janly we özüne çekiji görnüşi talap edýän önümler üçin ajaýyp saýlama bolýar.Güýçlendirilen ýagtylyk täsiri l ...

 • Optiki ýagtylandyryjy 378 / FP-127cas40470-68-6

  Optiki ýagtylandyryjy 378 / FP-127cas40470-68-6

  Ulanylýan ýerler - Dokma önümleri: Optiki Brightener 378, taýýar dokma önümleriniň daşky görnüşini ýokarlandyrmak üçin pagta, poliester we beýleki sintetiki matalara aňsatlyk bilen ulanylyp bilner.- Plastmassa: Bu ýagtylandyryjy, plastmassa önümçiliginde giňden ulanylýar, bu ýerde plastmassa materiallarynyň we önümleriniň görmegeýligini ýokarlandyrmaga kömek edýär.- erguwujy serişdeler: Optiki Brightener 378, kir ýuwujy serişdeleriň möhüm düzüm bölegi, sebäbi eşikleriň ýagtylygyny we aklygyny ep-esli ýokarlandyrýar.Bol ...

 • Optiki ýagtylandyryjy OB-2 cas2397-00-4

  Optiki ýagtylandyryjy OB-2 cas2397-00-4

  OB-2 CAS 2397-00-4 birnäçe artykmaçlygy hödürleýär Ajaýyp akartma effekti: materialyň aklygyny we ýagtylygyny ýokarlandyrmak we görüş ukybyny ýokarlandyrmak.Güýçlendirilen reňk düzedişi: Islenilmeýän sary reňkleri maskalar, açyk we hakyky reňkler döredýär.UV goragy: Zyýanly UV şöhlelerini siňdirýär we zyýansyzlandyrýar, materialyň zaýalanmagynyň öňüni alýar we hilini saklaýar.Programmalaryň giň gerimi: Plastmassa, dokma, boýag, reňk we ş.m. ýaly dürli materiallar üçin amatly we ...

 • optiki ýagtylandyryjy KSNcas5242-49-9

  optiki ýagtylandyryjy KSNcas5242-49-9

  Fiziki aýratynlyklary - Daş görnüşi: ak kristal tozy - Eriş nokady: 198-202 ° C - Mazmuny: ≥ 99.5% - Çyglylyk: ≤0.5% - Kül mazmuny: K0.0% programma KSNcas5242-49-9, şol sanda köp sanly programma bar. bilen çäklenmeýär - Dokma önümleri: Matalaryň aklygyny we ýagtylygyny ýokarlandyrýar, olary has özüne çekiji edýär.- Kagyz: Kagyzyň ýagtylygyny we şöhlelendiriji häsiýetlerini gowulandyrýar, netijede janly yzlar we ýokary estetika bolýar.- erguwujy enjam: KSNcas5242-49-9 goşmak ...

 • Optiki ýagtylandyryjy ER-II cas13001-38-2

  Optiki ýagtylandyryjy ER-II cas13001-38-2

  ER-II cas 13001-38-2, köp dürli materiallara laýyk gelýän ýokary derejeli we durnukly optiki ýagtylandyryjy.Önümiň bitewiligini bozmazdan boýamak, çap etmek we örtmek ýaly dürli proseslere aňsatlyk bilen girizilip bilner.Ajaýyp durnuklylygy we utgaşyklygy bilen, soňky önümiň uzak dowamly ýagtylygyny we berkligini üpjün edýär.ER-II cas 13001-38-2-iň esasy artykmaçlyklaryndan biri, ajaýyp aklamak täsiridir.Islenmeýänleri netijeli maskalaýar ...

 • optiki ýagtylandyryjy 367 / Optiki ýagtylandyryjy KCBcas5089-22-5

  optiki ýagtylandyryjy 367 / Optiki ýagtylandyryjy KCBca ...

  Ajaýyp akartma öndürijiligi: Himiki optiki ýagtylandyryjy 367cas5089-22-5, reňkiň ýagtylygyny we aklygyny ýokarlandyrmakda, islenmeýän sarylygy ýa-da garaňkylygy netijeli ýok etmekde ajaýyp öndürijiligi görkezýär.Netijede synanyşyk we sarp edijileri özüne çekýän önümler.Giň ulanylyşy: Optiki ýagtylandyryjylarymyz matalar, plastmassa, kagyz we ýuwujy serişdeler ýaly dürli materiallara netijeli ulanylyp bilner.Bu köpugurlylyk ony hakykatdanam gymmatly çözgüt edýär ...

Biziň blogymyz